Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Pagina principală / Admitere /

Actele necesare la înscriere

Desfăşurarea înscrierilor:

1. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute mai jos. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură. În vederea certificării conformităţii copiilor cu originalul de către personalul desemnat[1] în acest scop, la înscriere se vor prezenta actele în original care după certificarea conformităţii copiei cu originalul vor fi returnate titularului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

Pentru programe de studiu de licenţă:

a) fişă de înscriere (în limba română şi maghiară) care se completează la înscriere;

b)  diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) în original și copie. Absolvenţii promoţiei 2020 pot depune adeverinţă şcolară echivalentă, care conţine media examenului de bacalaureat, rezultatele obţinute la unele discipline de bacalaureat, sau medii din liceu, care constituie criterii de selecţie la admitere, precum şi data valabilităţii şi nota conform căruia se specifică faptul, cădiploma de bacalaureat nu a fost emisă. Candidaţii admişi sunt obligaţi ca la înscrierea la studii să depună diploma în original (sau copie legalizată și adeverinţa de la universitatea la care studiază) la decanatul facultăţii.

c) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul de şcoală;

d) 4 fotografii 3 x 4;

e)  certificatul de naştere în original și copie;

f)  copia actului de identitate;

g) chitanţa pentru plata taxei de admitere;

h)  dosar plic.

Alte acte necesare, după caz:

a)   certificatul de căsătorie, sau altui act referitor la schimbarea numelui în original și copie;

b) diploma de studii universitare de licenţă (sau adeverinţă de înlocuire a acestuia) în original și copie, în cazul candidaţilor la a doua specializare;

c) diplomele obţinute la concursuri sau olimpiade şi cererea adresată conducerii facultăţii pentru recunoaşterea acestora;

d) acte doveditoare pentru scutire de la plata taxei de admitere.

În cazul înscrierii la programe de master:

a) fişă de înscriere (în limba română şi maghiară) care se completează la înscriere;

b) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) în original și copie;

c)  diplomă de licenţă (obţinut în baza legii 84/1995 sau 288/2004) sau echivalentă, respectiv atestatul de echivalare a acestora în cazul diplomelor obţinute în străinătate, ori copia certificată a acesteia, pentru cei înscrişi şi la o altă universitate;

d)  supliment la diplomă sau foaie matricolă, în original și copie, de la candidaţii proveniţi din alte instituţii;

e) certificat de competenţă lingvistică;[2]

f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

g) 4 fotografii 3 x 4;

h) certificatul de naştere în original și copie;

i) copia actului de identitate;

j) chitanţa pentru plata taxei de admitere sau documentele doveditoare despre scutirea de plata taxei;

k)  dosar plic.

Alte acte necesare, după caz:

a)  certificatului de căsătorie, sau alt act referitor la schimbarea numelui în original și copie;

b)  acte doveditoare pentru scutire de la plata taxei de admitere.

 

2.      Sunt scutiţi de plata taxei de admitere următorii candidaţi:

a.   orfanii de un părinte sau ambii părinţi;

b.   cei care au crescut în case de copii;

c.   copiii cadrelor didactice sau cadrelor didactice auxiliare (inclusiv cei pensionaţi);

d.   copiii preoţilor bisericilor fondatoare ale Universităţii;

e.    angajaţii cu funcţia de bază ai Fundaţiei Sapientia şi ai Universităţii, respectiv copiii acestora.

 

3.   Candidaţii precizează în fişa de înscriere limba în care doresc să susţină examenul de admitere, respectiv faptul dacă doresc sau nu să ocupe loc cu contribuţie la taxă, în cazul în care sunt admişi pe acest tip de loc. Candidaţii la programele de studiu care au anunţat şi locuri cu taxă integrală trebuie să declare dacă acceptă sau nu plata taxei integrale, în cazul în care este admis pe un astfel de loc.

 

4.   Dacă în cadrul unui domeniu de licenţă se organizează admitere pentru mai multe specializări, sau criteriile de selecţie la mai multe specializări sunt comune, candidatul stabileşte opţiunile de admitere în fişa de înscriere. După încheierea înscrierilor aceste opţiuni nu pot fi modificate.Candidatul este obligat să precizezecorect toatedatele cerute de reglementările naţionale, prevăzute în fişa de înscriere. Dosarele de înscriere incomplete nu vor fi luate în considerare.

 

 

5.      La înscriere se eliberează legitimaţie de admitere pentru acei candidaţi, care susţin probe de admitere scris şi/sau oral, care este valabilă pentru identificarea candidatului pe toată perioada examenului de admitere. Pentru identificarea candidatului în scopul participării la examene, pe lângă legitimaţia de admitere este necesar şi actul de identitate.

 

6.     Comisia de admitere a facultăţii raportează zilnic către Comisia de admitere a Universităţii situaţia candidaţilor înscrişi la examenul de admitere.

 

7.   În cazul nereuşitei sau retragerii de la admitere, dosarul de concurs se returnează candidatului sau reprezentantului acestuia în baza actului de identitate.

 

8.   În cazul retragerii candidatului cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii examenului de admitere, în cazul specializărilor la care se organizează astfel de probe, taxa de admitere se returnează, la cerere, în proporţie de 75%.

 

9.   Candidaţii care şi-au urmat studiile în altă limbă şi nu dau probe de admitere în limba maghiară în conformitate cu criteriile stabilite pentru programul de studiu în cauză, vor susţine o probă eliminatorie de evaluare a competenţelor lingvistice în limba maghiară. Organizarea acestei probe intră în competenţa facultăţilor. La Facultatea de Științe și Arte în anul universitar curent se organizează examen de admintere la toate specializările cu excepția specializării Știința mediului. Dacă este cazul, la această specializare se va organiza un interviu pentru testarea competențelor privind limba maghiară.

 


[1]conform OUG nr. 41/2016

[2]Conform cerinţelor stabilite de Centrul LinguaSap

Calendar de evenimente

februarie 2020

LuMaMiJoViDu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829